No. 313 Czechoslovak Fighter Squadron

virtual
Právě je pát črc 19, 2019 5:29 pm

Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvek: 1 ] 
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku: Config
PříspěvekNapsal: čtv srp 21, 2008 2:03 pm 
Offline
Uživatelský avatar

Registrován: sob lis 12, 2005 5:43 pm
Příspěvky: 1331
Tady je návod z SVK od von Pavla na conf.ini pro ty, kdo by se v tom chtěli vrtat:

Několikrát se tu už objevily dotazy jak co změnit v IL-2.
Jelikož jsem se v tom začal taky vrtat přeložil jsem si z angličtiny možnosti nastavení v conf.ini
Zveřejňuju to tady a předpokládám, že přidáte vlastní názory.
--------------------------------------------------------------------------
conf.ini
========

[il2]
this describes game

title=Il2-Sturmovik Forgotten Battles

hotkeys=HotKey game
this determines whether the game uses hotkeys that are assigned in control section of hardware section of game setup
toto určuje, zda hra užívá horké klávesy, které jsou přiřazené v kontrolní části hardwaru část herního nastavení

IL-2 Configuration file researched by Dieg777 includes additions by the community
Konfigurační výzkumný soubor od Dieg777 zahrnuje obecné dodatky
--------------------------------------------------------------------------------

[window]
this describes how windows displays the game on screen
popisuje jak windows zobrazují hru na obrazovce

width=1280
resolution width in pixels set in display properties settings tab in windows
nastavení rozlišovací šířky v pixelech na displeji ve windows(pro 20" LCD; větší se nezobrazí jako celé obrazovka)

height=960
resolution height in pixels set in display properties settings tab in windows
nastavení rozlišovací výšky v pixelech na displeji ve windows(pro 20" LCD; větší se nezobrazí jako celé obrazovka)

LCD native resolution not included as an option in FB/AEP/PF Enter your screen values here and Save and start your game.... (if you later open the IL-2 Setup and close it by clicking OK it will change the resolution to 640x480 16bit, unless you change it to something else via this IL-2 Setup.) You will need the following values as well
LCD nativní rozlišení nezahrnutá jako volba ve FB/AEP/PF zadejte hodnoty vaší obrazovky zde a uložte a nastartujte vaši hru.... (jestli později otevřete IL - 2 Setup a zavřete ho kliknutím OK změní se rozlišení 640x480 16bit, pokud ne- budete měnit přes tento IL - 2 Setup.) Budete potřebovat také následující hodnoty:

change SaveAspect=0 změna uložení stránky=0
ChangeScreenRes=1 Změna obrazovky znovu=1
EnableResize=0 Umožnit změnit velikost=0

ColourBits=32
resolution colour set in display properties settings tab in windows. Can be 16 or 32
nastavení rozlišení barev na displeji ve windows. Může být 16 nebo 32

DepthBits=24
Z buffer usage can be 16 or 24
použití Z vyrovnávací paměti může být 16 nebo 24

StencilBits=0
Set in driver section of Il2FB hardware setup. Can be 0 or 8
Sada ovladačů hardwaru k dispozici pro Il2FB.Může být 0 nebo 8

All the above deal with image quality. The higher the numbers for width and height then the more pixels will be used in the same area therefore the image will be more detailed. The larger the number of bits then the more detail there is per pixel so better image quality
Všechno výše uvedené rozhoduje o obrazové kvalitě. Vyšší čísla pro šířku a výšku tj. více pixelů bude použité pro obraz s více detaily. Větší počet bitů znamená více podrobností na pixel a tím lepší obrazová kvalita

ChangeScreenRes=1
allows the screen resolution to be changed in game. Can be 0 or 1
dovoluje obrazové rozlišení změnit ve hře. Může být 0 nebo 1

FullScreen=1
forces display to be full screen and not in a window. Can be 0 or 1
zobrazení celé obrazovky nebo v okně. Může být 0 nebo 1

DrawIfNotFocused=0
setting to 1 allows watching the IL2 window in the background, while Alt-Tabbing out of the game. Quite useful for playing co-ops - if you crash and wait for the next mission to start, you can put IL-2 in the background and keep an eye on the mission progress, but at the same time start ranting about "my fav plane is porked" on the forums.
nastavení na 1 dovoluje sledování IL2 v okně na pozadí, při kliknutí na Alt+Tab se dostanete ven ze hry. Docela užitečné pro hraní společných vojenských operací - jestli havarujete a čekáte na začátek další mise, můžete dát IL - 2 na pozadí a pokračovat ve sledování mise a zároveň žvanit o "svých leteckých úspěších" na fórech.

EnableResize=0
Enables user to change window size. can be 0 or 1
must be 0 to allow lcds to fill screen
Umožňuje uživateli měnit velikost okna. Může být 0 nebo 1
musí být 0 povolení umožňuje LCD obrazovka

EnableClose=1

SaveAspect=1
Forces 4:3 picture aspect. Can be 0 or 1
Change SaveAspect=1 to SaveAspect=0 will remove some small black bars at the top and bottom of the screen you get without it on lcds
Poměr zobrazení 4:3. Může být 0 nebo 1
Změnit SaveAspect=1 na SaveAspect=0 odstraní malé černé pruhy nahoře a ve spodní část obrazovky na LCD(velmi malá změna)

Use3Renders=0
Allows use of up to 3 screens. Can be 0 or 1
Dovoluje použít až 3 obrazovky. Může být 0 nebo 1

IL-2 Configuration file researched by Dieg777 includes additions by the community
--------------------------------------------------------------------------------
[GLPROVIDER]
This section comments on what 3D drivers you are using
Tyto sekce komentují jaké 3D ovladače používáte

GL=Opengl32.dll
It will either be openGL or Direct X depending on what you picked during setup.
Buď to bude openGL nebo Direct X záleží na tom, co jste vybrali během nastavení.

IL-2 Configuration file researched by Dieg777 includes additions by the community
--------------------------------------------------------------------------------
[GLPROVIDERS]
Changed by running setup from start-programs-ubi-il2sturmovich-setup
Změny během nastavení před startem- programy- ubi- il2sturmovich- nastavení

Open GL=Opengl32.dll

DirectX=dx8wrap.dll

IL-2 Configuration file researched by Dieg777 includes additions by the community
--------------------------------------------------------------------------------
[game]
In game settings
Herní nastavení

Arcade=0
when at 1 changes display to show balloon speech from aircraft and arrow bullet strikes etc. Can be 1 or 0
kdy v 1 mění zobrazení bojových hovorů z letadel ve formě obláčků(komix) a zásahů letících kulek - zobrazeny stopy zásahů šipkama.

HighGore=0
when at 1 changes display to show gore effects on a limited number of planes Can be 1 or 0
kdy 1 mění zobrazení efektu krve na omezeném počtu letadel, může být 1 nebo 0

This feature has been disabled in recent versions of the game
Tento rys byl vyřazený v posledních verzích hry.(?)

mapPadX=0.6689453
mapPadX and mapPadY are position coordinates for the inflight map, they're nothing to do with padlock.
They are a measure in fractions of full screen width from left of screen (mapPadX) and height from the top of the screen (mapPadY) for the top left corner of the map.
mapPadX a mapPadY jsou poziční souřadnice pro mapu za letu, nemají nic společného s padlock.
Je to rozsah ve zlomcích plné obrazové šířky od levé stěny (mapPadX) a výšky z horní stěny (mapPadY) pro nejvyšší levý roh mapy.

mapPadY=-0.046875

viewSet=32
Snap view -Even number. Pan view Odd number.
Snímkový pohled - sudé číslo. Panoramatický záběr - liché číslo.

Intro=0
when at 1 runs intro movie at game launch
1 = běží počáteční film po startu

NoSubTitles=0
(Subtitles for pilots' voices; 1 = none, 0 = all) At top of screen
( titulky pro hlasy pilotů; 1 = žádný, 0 = všechny) V horní části obrazovky.

SubTitlesLines=3
Number of lines for sub-titles
Počet řádků titulků.

NoChatter=0
(Radio chatter; 1 = none, 0 = all) To hear pilots voices
(rádiové rušivé signály; 1 = žádné, 0 = všechny) piloti slyší hlasy

NoHudLog=0
HUD text messages and warnings; 1 = none, 0 = all At side of screen
HUD textové zprávy a varování; 1 = žádné, 0 = všechny na straně obrazovky

NoLensFlare=0
(Lens flare effects; 1 = none, 0 = all)
(efekt reflexu objektivu; 1 = žádný, 0 = všechno)

iconTypes=3 allows user to change what is displayed in icons when enabled these are available from key bind in control section.
iconTypes=3 dovoluje uživateli měnit, co je zobrazené v ikonách, když jsou dostupné z klíčového spoje v řídící jednotce.

Icon Settings: You can change your icon types and distances by typing these variables in console in game the command syntax is: mp_dotrange [FRIENDLY|FOE] [DEFAULT] [COLOR] [DOT ] [RANGE ] [TYPE ] [ID ] [NAME ]
Nastavení značek: Server hostující síťovou hru má nyní možnost nastavit vzdálenost, ve které budou značky viditelné. Syntax příkazu je: mp_dotrange [FRIENDLY|FOE] [DEFAULT] [COLOR] [DOT ] [RANGE ] [TYPE ] [ID ] [NAME ]

FRIENDLY or FOE keywords define which party the following parameters apply to the aircraft of the viewer's army, or the aircraft of the hostile armies.
Výrazy FRIENDLY (SPOJENEC) nebo FOE (NEPŘÍTEL)definují, která část následujících parametrů bude nastavena – letadla spojenecké armády nebo armády nepřítele.

The following keys define the distance at which the appropriate icon is enabled:
Následující výrazy definují vzdálenost, ve které se odpovídající značka zobrazí:

COLOR: The distance at which icons take the color of the inbound plane’s army. Icons farther away will be drawn in grey.
BARVA: vzdálenost ve které značky získají barvu dle příslušnosti k dané armádě. Značky ve větší vzdálenosti budou mít šedou barvu.

DOT: The distance at which the â€odotâ€? plane marker becomes visible.
BOD: vzdálenost ve které se u letounu objeví značky.

RANGE: The distance at which the distance measurement appears in the icon.
RADIUS: udává vzdálenost ve které se objeví ukazatel vzdálenosti.

TYPE: The distance at which the airplane model or model family becomes visible.
TYP: udává vzdálenost ve které se zobrazí typ letounu nebo typová řada letadla.

ID: The distance at which the tactical number is visible.
ID: vzdálenost ve které se zobrazí taktické číslo.

NAME: The distance at which the aircraft’s pilot name is visible (if it is driven by a human pilot).
JMÉNO: vzdálenost ve které se objeví jméno pilota (pokud je řízeno lidským pilotem).

mp_dotrange DEFAULT restores the Pacific Fighters predefined icon setup.
mp_dotrange DEFAULT obnoví původní nastavené parametry Pacific Fighters.

mp_dotrange run without parameters prints the current icon setup ranges (which may be issued by both client and server).
mp_dotrange bez zadaných parametrů, vypíše současné nastavení rozsahů značek (které může být vyžádáno jak klientem, tak serverem).

e.g mp_dotrange FRIENDLY COLOR 0.1 DOT 15 RANGE 5 TYPE 0.1 ID 0.1 NAME 2.5

This will give you friendly info at Aircraft dot at 15km range at 5km Pilot name 2.5km all other at 100metres
Například: přátelské letadlo viditelné od 15km, vzdálenost se objeví od 5km, jméno pilota od 2.5km, všechno další ve 100 metrech

eventlog=eventlog.lst
describes where eventlog is written=n to is enabled
Každý uživatel, podílející se na síťové hře Spolupráce (Cooperative) nebo hrající Hru pro jednoho hráče (Singleplayer), může mít události zaznamenané do textového souboru. Pro zapnutí této volby, je nutno
zadat do sekce [game]
eventlog=eventlog.lst
V tomto případě bude všechna důležitá činnost zaznamenána do souboru „coop.lst“ a může být později prohlédnuta s pomocí Poznámkového bloku.

eventlogkeep=0
0 when 0, every mission overwrites the event log file, so it contains the last mission only. when 1, it writes an eventlog continuously, keeping log for all missions you fly
Když je nastavena 0, každá mise přepisuje soubor „coop.lst“, obsahuje jen poslední misi. Když je nastavena 1, zapisují se do souboru „coop.lst“ trvale, všechny mise, které letíte.

3dgunners=1
For 3d gunners in PF will effect frame rate =0 turns them off
1 = zapnutí 3d střelců v PF; 0= vypnutí(PF obsahuje 3D modely lidí-střelců obsluhujících ohromné množství střelných zbraní a objektů jak na zemi, tak i na moři, jako jsou lodě a pozemní protiletadlová a normální děla, řidiči a další členové uvnitř vozidel nebo obojživelných prostředků atd. Avšak tyto objekty snižují plynulost chodu hry (počet snímků za sekundu), zvláště pokud jsou ve hře velké objekty, které mají při bližším pohledu stovky těchto objektů.)

Typeclouds=
TypeClouds=0 - standard clouds - standardní oblaka
TypeClouds=1 - improved quality clouds - vzhledově kvalitnější oblaka
(Ve hře online uvidí hráč oblaka podle toho, jaká jsou nastavená na serveru a ne individuálně nastavená v conf.ini na jeho počítači. Tím jsou zachovány stejné taktické podmínky pro všechny hráče.)

IL-2 Configuration file researched by Dieg777 includes additions by the community

--------------------------------------------------------------------------------
[HotKey gui]

Escape=activate
This line needs to be in config to end missions, For some reason, this line very often disappears when patching is done.
Tato řádka musí být v config pro ukončení mise, z nějakého důvodu tato řádka velmi často mizí při přidání patche.

IL-2 Configuration file researched by Dieg777 includes additions by the community
--------------------------------------------------------------------------------
[HookViewFly Config]
this section is how your view moves in external view
tyto sekce nastavují pohyb v externím pohledu(?)

timeFirstStep=2.0
Time until aircraft passes camera
Čas dokud letadlo provází kamera

deltaZ=10.0
Angle of camera to aircraft
Úhel kamery k letadlu

IL-2 Configuration file researched by Dieg777 includes additions by the community
--------------------------------------------------------------------------------
[HookView Config]

AzimutSpeed=0.1

TangageSpeed=0.1

LenSpeed=1.0

MinLen=1.0
(closest distance from a given object while in camera view)
(nejbližší vzdálenost od daného objektu v pohledu kamery)

DefaultLen=20.0
(Default distance from object when using external views)
(standardní vzdálenost od objektu při použití externích pohledů)

MaxLen=3000.0
(Max distance from camera you can zoom out, I have mine set to 50000 which is 50km. Nice for finding stuff if you die!)
(Max vzdálenost kamery, kterou můžete oddálit, dovoluje nastavit 50000 což je 50km. Hezké pro hledání veteše když zemřete!)

Speed=6
(speed of mouse zoom and pan, higher is faster)
(rychlost myši při zoomování a sledování kamerou, vyšší je rychlejší)

IL-2 Configuration file researched by Dieg777 includes additions by the community
--------------------------------------------------------------------------------
[Console]

The console is where you can type commands to the game.
In the default key setting you press shift +tab to show console

The most common use is fps START SHOW to display FPS

In the console you can change most of the config parameters while in the game.

HISTORY=1024
Number of lines permitted in console

HISTORYCMD=1024

LOAD=console.cmd

SAVE=console.cmd

LOG=0
Here logs are disabled but you can save them by setting to 1 if you wish the console will then be saved to a text file for you to view later.

LOGTIME=0

LOGFILE=log.lst

LOGKEEP=0

IL-2 Configuration file researched by Dieg777 includes additions by the community
--------------------------------------------------------------------------------
[sound]
This section deals with sound settings in game most are determined in the in game hardware setup sound section
Tyto sekce se zabývá zvukovými nastavením ve hře, většinu lze nastavit v herním hardwaru.

SoundUse=1

SoundEngine=1

Speakers=1
0=Default 1=Headphones 2=Desktop speakers 3=Quadraphonic 4=Surround

Placement=0
0=Default 1=Small 2=Narrow 3=Wide

SoundFlags.reversestereo=0

RadioFlags.Enabled=1

RadioEngine=2
Radio volume

MusicVolume=8
Music volume

ObjectVolume=14
Object volume

MusState.takeoff=1
Takeoff music can be 1 or 0

MusState.inflight=1
Inflight music can be 1 or 0

MusState.crash=1
Crash music can be 1 or 0

MusFlags.play=0

MasterVolume=12
Main volume

Attenuation=7

SoundMode=1

SamplingRate=1

NumChannels=2
0=Default 1=8 2=16 Best for quality vs. performance 3=32 Beware of performance hit!

SoundExt.occlusions=0

SoundFlags.hardware=0

SoundFlags.streams=1

SoundFlags.duplex=1

SoundExt.acoustics=0

SoundExt.volumefx=0

SoundFlags.voicemgr=0

SoundFlags.static=1

VoiceVolume=12

Channels=2

SoundExt.extrender=0

SoundFlags.bugscorrect=0

SoundSetupId=9

ActivationLevel=0.02

Preemphasis=0.85

RadioLatency=0.5

AGC=1

PTTMode=1

SoundFlags.UseRadioChatter=0

SoundFlags.AutoActivation=0

RadioFlags.PTTMode=0

RadioFlags.PlayClicks=0

ActLevel=0

MicLevel=0

IL-2 Configuration file researched by Dieg777 includes additions by the community

--------------------------------------------------------------------------------
[rts]
This section is for input controls for mouse and joystick
Tato sekce ovládá kontrolu pro myš a ovládací páku

;ProcessAffinityMask=1

IL-2 supports two processors using the ProcessAffinityMask in the conf.ini. There's little documentation from Maddox Games about how you're supposed to use it, though.
IL 2 používání podpory dvoujádrových procesorů v conf.ini pomocí ProcessAffinityMask

ProcessAffinityMask=1 Core1 (default) or
ProcessAffinityMask=2 Core2 or
ProcessAffinityMask=3 Core1+2

You must remove the semicolon in order to run this command Basically tells IL-2 which core(s)to run on. There appears to be no consensus that running IL-2 on two cores shows any tangible difference.
One more thing to add. With the Semicolon in place you essentially have the same as:
ProcessAffinityMask=0 which also uses both cores so it's the same as =3.
Musíte odstranit středník k tomu, aby příkaz běžel. Tento v podstatě říká IL - 2 které jádro(jádra) mají běžet. Je jedno, které běží či obě jádra, rozdíl není patrný.
Ještě malá poznámka. Se středníkem na místě je to v podstatě stejné jako:
ProcessAffinityMask=0, který také užívá obě jádra tak jako =3.

mouseUse=2

joyUse=1
can be 1 or 0

trackIRUse=1
TrackIR is a piece of hardware that moves view when you move your head. This line also has to be in file if you use niewview a program that helps you get better control of your hat switch
TrackIR je součást hardwaru, která pohybuje pohledem, když vy pohybujete hlavou. Tato řádka také musí být v souboru, jestli používáte niewview program, který vám pomáhá dostat lepší kontrolu nad vaší přepínací čepicí
(kde se to dá sehnat?)

DisableIME=0

locale=
Set menu and HUD message language to other than English, e.g., German (de) or Russian (ru) or Hungarian (hu)
Sada menu a HUD hlášení v jiném jazyce než angličtině, např. německy (de) nebo rusky (ru) nebo česky (cs)

IL-2 Configuration file researched by Dieg777 includes additions by the community
--------------------------------------------------------------------------------
[rts_joystick]
Joystick settings are found in hardware setup in game See Tully's Joystick section for full instructions on setting up your joystick.
Pro nastavení Joysticku v hardwaru hry se podívej do sekce Tully´s Joystick pro instrukce na nastavení vašeho Joysticku.

X=0 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100 0
Each axis has 12 entries. The first is the dead zone ( 0 to 50) the last is filtering ( 0 to 100)
Každá osa má 12 položek. První číslo je mrtvé pásmo (0 až 50) poslední číslo je filtrace (0 až 100)

Y=0 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100 0
If all values set to 100, IL-2 software does not do any "curving"
Jestli se všechny hodnoty daly na 100, IL - 2 software neudělá žádnou "zatáčku"

Z=0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

RZ=0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0

FF=0

U=0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0

V=0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0

1X=0 0 3 7 15 25 35 50 66 84 100 0

1Y=0 0 5 10 17 25 33 43 54 71 100 0

1RZ=0 0 8 19 29 39 51 62 75 86 100 0

1U=0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0

1V=0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0

1X1=0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0

1Y1=0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0

1Z1=0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0

1RZ1=0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0

A very useful program for demonstrating how these settings work IL2 JoyControl by Oleg_BS.
Velmi užitečný program pro znázornění jak tato nastavení pracují naleznete v IL2 JoyControl od Olega_

IL-2 Configuration file researched by Dieg777 includes additions by the community
--------------------------------------------------------------------------------
[Render_DirectX]
This section is for your video card and how its features are used in the game. These are determined by hardware setup
Tato sekce nastavují vlastnosti vaší video karty použité ve hře. Jsou určeny nastavením hardwaru.

The first section is for direct x and the second is for opengl.
Most use OPENGL as the game was optimised for this so all comments are in this section.
První sekce je pro direct x a druhá je pro opengl.
Doporučujeme použití OPENGL, hra byla optimalizována pro všechny komentáře v této sekci.

See Video card section in IL2 optimisation guide for explanation of terms
Podívej se na sekci video karta v průvodci optimalizací IL2 pro vysvětlení podmínek

TexQual=3

TexMipFilter=2

TexCompress=0

TexFlags.UseDither=1

TexFlags.UseAlpha=0

TexFlags.UseIndex=0

TexFlags.PolygonStipple=1

TexFlags.UseClampedSprites=0

TexFlags.DrawLandByTriangles=1

TexFlags.UseVertexArrays=1

TexFlags.DisableAPIExtensions=0

TexFlags.ARBMultitextureExt=1

TexFlags.TexEnvCombineExt=1

TexFlags.SecondaryColorExt=1

TexFlags.VertexArrayExt=1

TexFlags.ClipHintExt=0

TexFlags.UsePaletteExt=0

TexFlags.TexAnisotropicExt=0

TexFlags.TexCompressARBExt=1

TexFlags.TexEnvCombine4NV=0

TexFlags.TexEnvCombineDot3=0

TexFlags.DepthClampNV=0

TexFlags.SeparateSpecular=0

TexFlags.TextureShaderNV=0

HardwareShaders=0

Shadows=2

Specular=2

SpecularLight=2

DiffuseLight=2

DynamicalLights=1

MeshDetail=2

VisibilityDistance=3

Sky=2

Forest=2

LandShading=3

LandDetails=2

LandGeom=2

TexLarge=1

TexLandQual=3

TexLandLarge=1

VideoSetupId=4

IL-2 Configuration file researched by Dieg777 includes additions by the community
--------------------------------------------------------------------------------

[Render_OpenGL]

This section is for your video card and how its features are used in the game. These are determined by hardware setup
Tato sekce nastavují vlastnosti vaší video karty použité ve hře. Jsou určeny nastavením hardwaru.

See Video card section in IL2 optimisation guide for explanation of terms
Podívej se na sekci video karta v průvodci optimalizací IL2 pro vysvětlení podmínek

As Far as I Know the Text variables are all set in hardware setup program and depend on your card.
Pokud vím, proměnné texty jsou všechny sady v hardwaru v nastavení programu a závisí na vaší kartě.(?)

TexQual=3
3= normal
2= reduced by factor of 2 2= snížený faktor na 2
1= reduced by factor of 4 0 = reduced by factor of 8. 1= snížený faktor na 4 0 = snížený faktor na 8.
Only need to reduce for older graphics cards of 16mb or less.
Redukovat potřebujte pouze pro starší grafické karty na 16mb nebo méně.

TexMipFilter=1
0=Bilinear (fastest) 0=bilineární (nejrychlejší)
1=Trilinear (Improves quality with little sacrifice in speed) 1=trilinearní (zlepšuje se kvalitu s malým snížením v rychlosti)
2=anisotrophic (Best quality but slower) 2=anisotrophic (nejlepší kvalita ale nejpomalejší)

TexCompress=2
0=No compression best quality 0=žádná komprese nejlepší kvalita
1=16bit conversion 1=16bit konverze
2=S3TC compression, best Performance. with easily worst texture quality 2=S3TC komprese, nejlepší výkon s lehce horší kvalitou struktury

TexFlags.UseDither=1

TexFlags.UseAlpha=0

TexFlags.UseIndex=0

TexFlags.PolygonStipple=1

TexFlags.UseClampedSprites=0

TexFlags.DrawLandByTriangles=1

TexFlags.UseVertexArrays=1

TexFlags.DisableAPIExtensions=0

TexFlags.ARBMultitextureExt=1

TexFlags.TexEnvCombineExt=1

TexFlags.SecondaryColorExt=1

TexFlags.VertexArrayExt=1

TexFlags.ClipHintExt=0

TexFlags.UsePaletteExt=0

TexFlags.TexAnisotropicExt=0

TexFlags.TexCompressARBExt=1
must be activated if S3TC compression is used
musí být aktivovaný, jestli je užívaná komprese S3TC

TexFlags.TexEnvCombine4NV=1

TexFlags.TexEnvCombineDot3=1

TexFlags.DepthClampNV=1

TexFlags.SeparateSpecular=1

TexFlags.TextureShaderNV=1


HardwareShaders=0
Must be 1 to activate Perfect mode.
Musí být aktivováno 1 pro mód Perfect.

Shadows=1

The lower the value in this section the less detailed these appear but game runs faster e.g
If you suspect trees or forests may cause the frame rate to drop, try lowering the Forestparameter in the conf.ini to 1, or even 0 (that would make forest appear in less detail, but render faster).
Nižší hodnota v těchto sekcích znamená méně detailů, ale hra běží rychleji.
Jestli tušíte, že stromy nebo lesy mohou způsobit pokles frame rate, zkuste snižování Forestparameter v conf.ini na 1, nebo až na 0 (les bude zobrazen s menšími detaily, ale poskytne rychlejší frame rate).

The only ones I have adjusted are water, Forest and Effects.
Totéž platí pro nastavení water, Forest a Effects.

Specular=2

SpecularLight=2

DiffuseLight=2

DynamicalLights=1

MeshDetail=2

VisibilityDistance=2


Sky=2
Forest=1
LandShading=2
LandDetails=2

LandGeom=2
TexLarge=0 High-resolution airplane textures (0/1) TexLarge=0 vliv na kvalitu rozlišení struktury letadla (0/1)
0= low resolution, fewer memory needs, faster 0= nízké rozlišení, menší potřeba paměti,
1= quality, improves textures more memory need, slower 1= kvalita se zlepšuje větší paměťová potřebovat, pomalejší

Pokud jste si nainstalovali Patch 4.09mBeta tato sekce je modifikována:
LandGeom=3 (nový mód je ON)
LandGeom=2 (zpět do normálního režimu).
--------------------------------------------------------------------------
Patch 4.09mBeta
***** změny v GRAFICE ***********************

* zvětšená tlumicí velikost pro nehybné objekty (budovy atd.)
předcházení zamrznutí při nějakých okolnostech.

* barva vody opravena pro Water=2,3,4 režimy.
Teď při shlížení není již černější ale tmavě modrá.

* optimalizovaný Shaders pro Nvidia 8X00 série video karty.

* přidaný nový mód pro zvětšenou viditelnost.
Viditelnost se zvýšila z 36 km 72km
pod "jasné" a "dobré" povětrnostní podmínky.

Poznámka: Tento mód není optimalizovaný pro výkon
(jsou možná zamrnutí a nízké fps na slabších systémech)
Tento mód je doporučený pro rychlé CPUs & silné video
karty jako Nvidia 8800 série, ATI X1800 série nebo lepší.
S 512 MB obrazové paměti.

Tento nový rys je k dispozici jen v "perfektním" herním grafickém režimu.

Také, tam je možnost mít problémy s mraky a jejich
stíny ve větších vzdálenostech, asi kvůli omezení nástroje.
---------------------------------------------------------------------------
TexLandQual=3
TexLandLarge=0 High-resolution land textures (0/1) 0= low resolution, fewer memory needs, faster 1= quality, improves textures more memory need, slower
---------------vliv na kvalitu rozlišení pozemní struktury (0/1) 0= nízké rozlišení, menší potřeba paměti, 1= kvalita se zlepšuje větší paměťová potřebovat, pomalejší
VideoSetupId=15

0 - Safe Settings
1 - Default Settings
2 - Maximum Settings
3 - NVidia GeForce 6800/6600/FX/4/3
4 - NVidia GeForce 5200..5900 - 1.x Shaders
5 - NVidia GeForce 4MX
6 - NVidia GeForce 2 GTS/MX/256
7 - NVidia Riva TNT2
8 - ATI Radeon X800/9800/9700/9600/9500
9 - ATI Radeon 8500/9000
10 - ATI Radeon
11 - Intel 915/925 (GMA900)
12 - Kyro II
13 - Matrox G400
14 - 3dfx Voodoo 3
15 - 3dfx Voodoo 5
16 - S3 Savage 4
17 – Custom

Water=1
To select water rendering mode please modify the Water section in the file conf.ini in the [Render_OpenGL] section (Water = 1 by default).
Modifikací parametru Water v sekci [Render_OpenGL] souboru conf.ini upravujete způsob vykreslování vody (výchozí hodnota Water = 1).

Water = 0 - Water with flat geometry (fastest).
Water = 0 - voda s plochou geometrií (nejrychlejší).

Water = 1 - Water with flat geometry (fast).
Water = 1 - voda s plochou geometrií (rychlé).

Water = 2 - This mode is visually similar to water = 3 but it runs on ATI cards 9800, X800, X1800 and later models.
Water = 2 - Tento model vzhledově odpovídá water = 3, ale běží na kartách ATI 9800, X800, X1800 a pozdějších typech.

Water = 3 - Fast render mode with Vertex Shaders 3.0 (NVIDIA 6600 and later models)
Water = 3 - Rychlý mód vykreslování s Vertex Shader 3.0 (NVIDIA 6600 a pozdější typy)

Water = 4 - Better quality mode with Vertex Shaders 3.0 (NVIDIA 6800 and later models)
Water = 4 - Mód s lepší kvalitou s Vertex Shader 3.0 (NVIDIA 6800 a pozdější typy)

Reminder:
ATI 9500 and higher supports modes: 0, 1, 2.
NVIDIA 6600 and later models support: 0, 1, 2, 3, 4.
NVIDIA cards before the 6xxx series support: 0, 1, 2 (2 is not recommended).
Připomínka:
ATI 9500 a výše podporují režimy: 0, 1, 2.
NVIDIA 6600 a pozdější modely podporují: 0, 1, 2, 3, 4.
NVIDIA karty před řadou 6xxx podporují: 0, 1, 2 (2 nedoporučujeme).


Effects=1
To minimize effects settings, use Effects = 0 (effects without shadows).
Pro minimalizované nastavení efektů, používej Effects = 0 (efekty bez stínů).
Effects=2, ([Render_OpenGL] section of conf.ini) test mode for improved effects lighting. This mode required 3.0+ MHz CPU.
Effects=2 ([Render_OpenGL] sekce v conf.ini) testovací mód s vylepšenými efekty osvětlení. Tento režim vyžaduje CPU 3.0+ GHz.

ForceShaders1x=0
If on older cards try to use ForceShaders1x = 1 it's helpful for GeForce FX 5200, 5600, 5700 cards. Not needed for newer cards
Pro starší grafické karty můžete použít vynucení Shader1.x s pomocí parametru ForceShaders1x = 1 – užitečné u karet GeForce FX 5200, 5600, 5700. Není potřebný pro novější karty.

Clouds rendering
Vykreslování oblak

In order to see higher quality clouds you will need to manually edit the conf.ini file located in your main game folder before launching the game. Open the file with a text editor, find the [game] section and in the TypeClouds= line write in either 0 or 1, then save the file.
Pro použití nových oblak musíte ještě před vlastním spuštěním hry ručně editovat soubor conf.ini v adresáři hry. Otevřete si soubor v textovém editoru a v sekci [game] přidejte řádek TypeClouds=0 nebo 1, pak soubor uložte.

TypeClouds=0
standard clouds
standardní oblaka

TypeClouds=1
improved quality clouds
vzhledově kvalitnější oblaka

Note:
When playing online the player will see the cloud type set by the server, and not as individually set in their conf.ini. This is done to ensure all players see the same tactical situation in the air regardless of their settings.
Poznámka:
Ve hře online uvidí hráč oblaka podle toho, jaká jsou nastavená na serveru a ne individuálně nastavená v conf.ini na jeho počítači. Tím jsou zachovány stejné taktické podmínky pro všechny hráče.

PolygonOffsetFactor=-0.15
If you experience flickering airfields when viewed from high altitude, add these two lines into the OpenGL section to fix the issue
PolygonOffsetUnits=-3.0

Pokud jste se setkaly s tím, že při pohledu z velké výšky
problikávají letiště zkuste tento jev odstranit pomocí
následujícího postupu.
Otevřete si soubor conf.ini a přidejte v sekci OpenGL
následující dva řádky (nebo upravte je, pokud již existují):
[Render_OpenGL]
PolygonOffsetFactor=-0.15
PolygonOffsetUnits=-3.0

IL-2 Configuration file researched by Dieg777 includes additions by the community

--------------------------------------------------------------------------------
[DGen]
Not added by default used to alter settings for offline play
Standardně není přidaný, měl ve zvyku upravovat nastavení pro offline hru(níže uvedené sekce je většinou nutno ručně přidat)

NoBadWeather=1
Can be set to zero or one, one meaning you never get bad weather
Může být 0 nebo 1, 1= nikdy nebude špatné počasí

MissionDistance=nn
Can be set to from 10 to 200 Kilometers, depends on the map and targets available. It is not guaranteed that there will be suitable targets in this distance
Může být nastavený na z 10 až 200 kilometrů, nn je vzdálenost v kilometrech, kterou volíte pro let k vašemu cíli. Není zaručeno, že v této vzdálenosti budou vhodné cíle, může se stát, že dostanete úkoly s rozdílnými délkami vaší trasy.

NoAirfieldHighlight=1
Set to one to zero. Zero meaning you'll have AAA/flak unit at some unused airbases
Nastavení 1 nebo 0. 0= AAA/protiletadlové útvary budou na některých nepoužívaných leteckých základnách

RandomFlights=0
Can be set to 0 to 5 Random flights are flights not related to your mission, both friendly and enemy are just incidental you may or may not see these flights, they might not get close enough. Default or not having the line in conf.ini is average (3). Can affect frame rates.
Může být nastavené na 0 až 5. Náhodné lety jsou lety nesouvisející s vaší misí, přátelské i nepřátelské jsou nahodilé, můžete nebo nemusíte je vidět, nemusejí být dosti blízko. Standardní nebo je bez této řádky v conf.ini je průměr (3) (čím nižší číslo tím méně letů). Může ovlivnit obnovovací kmitočty (frame rates).

MaxFLAK=5
Can be set to 0 to 100, default or not having the line in conf.ini is 10. Can affect frame rates. Affects the amount of flak generated from your airfield to target, so can affect frame rates very much.
Může být nastaveno na 0 až 100, standard je bez této řádky v conf.ini je 10. Může ovlivnit frame rates. Ovlivňuje množství protiletadlových zbraní (flaků) vygenerovaných na cílovém letišti (čím nižší číslo tím méně děl), může silně ovlivnit frame rates.

AirIntensity=Low
Settings are low, medium and high. Default or not having the line in conf.ini is medium. Sets the number of flights, enemy and friendly, that are related to your mission. On low setting, there will be no random flights and it will override the "RandomFlights=" setting in that case, ( see above ). Can dramatically affect frame rates.
Nastavení jsou nízká, střední nebo vysoká. Standard nebo je bez této řádky v conf.ini je střední. Nastavuje počet letů, nepřátel i přátel, které souvisejí s vaší misí. Na nízké nastavení nebudou žádné náhodné lety a v tom případě bude rozhodovat nastavení "RandomFlights=", (viz výše). Může dramaticky ovlivnit frame rates.

GroundIntensity=Low
Settings are low, medium or high. On low, you'll only have ground objects around target or active airfields. Default is medium (or not having the line in conf.ini ) and there will also be extra objects around your flight route, besides target area and active airfields. High gives you extra targets of opportunity to and from your home field. Can dramatically affect frame rates.
Nastavení jsou nízká, střední nebo vysoká. Na nízká, budeš mít pozemní objekty jen kolem cíle nebo aktivního letiště. Standard je střední (nebo bez této řádky v conf.ini) a budou tam také zvláštní objekty kolem vaší letové cesty, kromě prostoru cílů a aktivních letišť. Vysoká přidává zvláštní příležitostné cíle při cestě tam i zpět. Může dramaticky ovlivnit frame rates.

Maxbomberskill=1
Settings are 0, 1, 2 and 3, ( for rookie, average, veteran and ace ) and default or not having this line in conf.ini, the AI bomber gunners will be kind of random or depend on other settings like CampaignAI=. This limits the entire bomber skill ( not just the gunners ) to a lower level if preferred, so you can attack bombers more easily if you limit it to a low setting. It affects only enemy AI for bombers, not friendly. Unfortunately, this does nothing for transport aircraft, such as LI-2, C-47 or JU-52, so be careful around those and don't assume they will be limited like the bombers if you set this to a low setting!!! Sometimes FW-200 Condor can also sometimes be assigned as a transport plane in some maps, so watch it!!!!
Nastavení jsou 0, 1, 2 a 3,(pro nováčka, kadeta, veterána a eso) a standard je bez této řádky v conf.ini,AI(umělá inteligence v PC) charakter střelců bombardérů bude náhodný nebo záviset na dalších nastaveních jako CampaignAI=. To omezuje celou schopnost bombardéru (ne jen střelce) nízkým nastavením snížíš úroveň a může útok vlastním bombardérem být snadnější. Ovlivňuješ pouze AI nepřátelských bombardérů, ne vlastních. Bohužel, neovlivňuje to dopravní letadla, jako LI- 2, C - 47 nebo JU- 52, tak dávej pozor nepředpokládej, že budou omezeny jako bombardéry!!! Občas FW - 200 Condor také někdy může být považován za dopravní letadlo v některých mapách, tak to sleduj!!!!

CampaignMissions=Hard
Settings are easy, normal or hard. Default or not having the line in conf.ini is normal. This changes the scripts ( ops files, I.E. - ops41-E.dat, where "E", means easy ) files in the Dgen folder used to generate missions. Affects the number of enemy planes encoutered as opposed to the number of friendly planes in your group/s. For example, set on easy, you might have a mission generated which gives you four fighters on your side with four bombers, and two enemy fighters will later show up to intercept your bombers. The very same mission on hard might give you only two fighters on your side, maybe the same number of bombers to escort, but you'll run into four enemy fighters to deal with!! This balances out so it does not affect frame rate much, if at all.
Nastavení jsou lehký, normální nebo náročný. Standard je bez této řádky v conf.ini nebo normální. Tím změníš texty (ops files, I.E. - ops41-E.dat, kde "E", snadné prostředky) ve složce Dgen užívané pro generování misí. Ovlivňuje, kolik se setká nepřátelských letadel proti tvým letadlům v tvých skupinách. Například, nastavení lehké, pravděpodobně mise vygeneruje čtyři stíhače na tvé straně se čtyřmi bombardéry a dvě nepřátelské stíhačky letící napadnout tvé bombardéry. Přesně ten samý bojový úkol na náročné nastavení dá jen dvě stíhačky na tvé straně, možná stejný počet bombardérů k ochraně, ale vyrazíš proti čtyřem nepřátelským stíhačům!! Toto nastavení moc neovlivňuje frame rates, pokud vůbec.

CampaignAI=Hard
Settings are easy, normal or hard. Default or not having the line in conf.ini is normal. Increases enemy and friendly AI by a factor of one. Low increases friendly AI level higher while lowering enemy AI level. High does the opposite. Normal gives you a more even match of AI strength.
Nastavení jsou lehký, normální nebo náročný. Standard je bez této řádky v conf.ini nebo normální. Zvyšujte AI nepřátel a přátel. Nízké nastavení úroveň přátelské AI je vyšší při snižování úrovně AI nepřítele. Vyšší nastavení naopak. Normál je rovnocenná AI při obraně.

CampaignLength=Short
VeryShort, Short, Medium, Long, VeryLong (VeryLong is default)
Délka kampaně=krátká
Velmi krátká, krátká, střední, dlouhá, Velmi dlouhá (VeryLong je standard)


CampaignDifficulty Obtížnost kampaně
CampaignDifficulty=Easy
CampaignDifficulty=Hard
Easy settings will add one level to all friendly groups and decrease enemy experience
Nastavení snadná zvýší úroveň veškerých přátelských skupin a sníží nepřátelskou zkušenost

OperationVictory=100
In Pacific Fighters dynamic campaigns the player's actions influence the outcome of individual operations as well as the whole war. The system works by assigning a static number of points to each target destroyed, and calculating a total number of points for each side. If your side destroys enemy targets, points are added to your side's tally. If your side's targets are destroyed by the enemy, the points are subtracted from your side's tally..Each side is assigned a predetermined number of points which in each operation means a historical outcome (victory or defeat). If the operation's tally does not match the historical outcome, an alternative briefing is triggered which may mean a defeat for the side that historically won, or vice versa.For example, if you want mission outcome to always be historical, you can set the parameters to unachievable high values, such as:
V dynamických kampaních v Pacific Fighters hráč ovlivňuje výsledky dílčích operací a také celý průběh války. Systém funguje na principu udělování určitého počtu bodů za zničený cíl a ty se sčítají pro každou jednotlivou stranu. Pokud vaše strana zničí nepřátelské cíle, pak se body za tyto cíle přičtou na konto vaší strany. Pokud nepřítel zničí cíle na vaší straně, pak se body odečtou z konta vaší strany.Konta se přepočítávají po každém úkolu a jsou kontrolovány po každé operaci. Každé straně je předem určen určitý počet bodů, který v každé operaci představuje historický výsledek (vítězství nebo porážku) Pokud bodové konto operace neodpovídá historickému výsledku, pak se aktivuje alternativní brífink, což například znamená porážku pro stranu, která podle historie vyhrála nebo naopak. Celková suma konta několika kampaní může vést k alternativnímu ukončení celé války. bodů.Tyto hodnoty si můžete změnit upravení parametru v souboru conf.ini v kořenovém adresáři hry:

OperationVictory=100
OperationDefeat=-100
WarVictory=1000
WarDefeat=-1000

Toto jsou výchozí hodnoty. Můžete si dle přání tyto hodnoty změnit. Například, pokud chcete, aby úkoly byly vždy podle historie, zadejte nepřiměřené velké hodnoty jako:

OperationVictory=3000
OperationDefeat=-3000
WarVictory=30000
WarDefeat=-30000

Snížením čísel zvýšíte dopad vašeho konání na celkové válečné úsilí.

Default value for an operation outcome is 100 points (added if it's a victory, subtracted if it's a defeat). War outcome's value is 1,000 points By reducing the numbers you can make your contributions matter much more in the overall war effort.
Výchozí hodnota pro výsledek operace je 100 bodů (tato hodnota bude přidána při vítězství a odečtena při porážce). Výsledek války má hodnotu 1000

The following point values are used
Carrier = 100 points
Other ship = 20 points
Plane = 5 points
Tank = 3 points
All other targets = 1 point

Jsou použity následující bodové hodnoty:
Letadlová loď = 100 bodů
Jiná loď = 20 bodů
Letadlo = 5 bodů
Tank = 3 body
Všechny ostatní cíle = 1 bod

The tallies are recalculated after each mission, and they're checked at the end of each operation.
Záznamy jsou přepočítané po každém bojovém úkolu a jsou kontrolovány na konci každé bojové činnosti.

UseParachutes
Japanese have chutes from start of war
Japonci mají padáky na začátku války

IL-2 Configuration file researched by Dieg777 includes additions by the community
--------------------------------------------------------------------------------
smiley

_________________
Obrázek
Mě nemůžete vyděsit! Jsem zbabělec, mám strach pořád! A.Rimmer


Nahoru
 Profil  
 
Zobrazit příspěvky za předchozí:  Seřadit podle  
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvek: 1 ] 

Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina


Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník


Nemůžete zakládat nová témata v tomto fóru
Nemůžete odpovídat v tomto fóru
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete přikládat soubory v tomto fóru

Hledat:
Přejít na:  
cron
POWERED_BY
Český překlad – phpBB.cz